Conform art.73 ale Codului Subsolului Nr. 3-XVI din 02 februarie 2009 Proiectarea şi construirea localităţilor, complexelor industriale, imobilelor, plantaţiilor multianuale, amplasarea altor obiecte fără avizul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale privind existenţa sau lipsa substanţelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru construcţii se interzic. Construirea pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile, precum şi amplasarea în locurile aflării lor a construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile se permit în cazuri excepţionale (construcţia conductelor magistrale şi a liniilor electrice de înaltă tensiune, căilor ferate şi drumurilor auto de importanţă naţională, a obiectivelor industriale mari, extinderea construirii localităţilor în lipsa suprafeţelor necesare), prin coordonare cu Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, cu condiţia asigurării posibilităţii extragerii substanţelor minerale utile sau argumentării utilităţii economice a construirii. Construirea neautorizată pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile se sistează fără compensarea cheltuielilor suportate şi a cheltuielilor pentru recultivarea terenului şi demontarea obiectivelor construite.

Pentru obținerea Avizului, solicitantul prezintă Agenției următoarele documente:

  • Cererea în care va indica denumirea, tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi elementele de identificare după caz anexarea copiei de pe certificatul înregistrării de stat.
  • Copia documentului ce confirmă dreptul deţinătorului de teren.
  • Datele privind tipul şi destinaţia construcţiei.
  • Planul cadastral al terenului. 
  • Copia planului topografic al sectorului solicitat la scara 1:10000 sau 1:25000 cu coordonate geografice stabilite în sistemul MOLDREF 99.

Rezultatul examinării documentelor prezentate în pct. 4 reprezintă eliberarea avizului în forma scrisă, în care se indică informaţii cu privire la existenţa sau lipsa zăcămintelor de substanțe minerale utile în limitele sectorului preconizat pentru construcție, avizul de conformitate (aviz pozitiv) sau de neconformitate (aviz negativ) amplasarea construcțiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile, precum şi amplasarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile.

Avizul solicitat se vor elibera gratuit  în cel mult 10 zile lucrătoare.