• 60 ЛЕТ ОПЫТА В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
  • НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

images

 

A N U N Ț

Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor în cadrul  concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante

din cadrul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale,

str. M.Dosoftei, 156

          În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță concursul pentru următoarele funcții vacante:

Direcţia geologică

Specialist superior -2 unități

               Sarcinile de bază ale funcției

- participarea la implementarea actelor normative, instrucțiunilor în domeniul prospecțiunilor și explorărilor geologice;

-  întocmirea actelor de confirmare a perimetrelor geologice și ținerea registrului acestora;

- calcularea normativelor și compensarea cheltuielilor pentru prospecțiuni și explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat;

- examinarea cererilor agenţilor economici privind explorarea zăcămintelor de substanţe minerale utile.

Direcţia folosirea subsolului

Specialist superior (temporar vacantă) 

 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

- întocmirea materialelor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor publice pentru obținerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol;

- examinarea amplasamentului întreprinderilor miniere, întocmirea concluziilor geologice și condițiilor de folosire a sectoarelor de subsol;

- participarea la realizarea prevederilor actelor legislative și normative privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol fără desfășurarea concursului.

               Secția Fondul de stat de informații privind subsolul

Specialist principal (temporar vacantă)

Sarcinile de bază ale funcţiei:

- ținerea și întocmirea anuală a balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile;

- organizarea procesului de colectare, evidenţă, păstrare şi utilizare a informaţiei  geologice privind subsolul în  Fondul de stat de informaţii privind subsolul;

- întocmirea şi completarea tabelului rezervelor de exploatare a apelor subterane potabile pe teritoriul republicii;

- participarea la întocmirea și eliberarea avizelor cu privire la lipsa sau existența zăcămintelor de substanțe minerale utile agenților economici, persoanelor fizice;

- participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, instrucțiuni, regulamente privind folosirea și protecția subsolului.

 

Specialist principal

Sarcinile de bază ale funcţiei:

-  participarea la crearea bazei de date geologo-ecologice a republicii, a reţelelor de colectare şi transmitere a informaţiei;

-  completarea permanentă a fondului materialelor geologice a secției Fondului de stat de informații privind subsolul;

-  verificarea corespunderii întocmirii și prezentării formularului 5-gr și 6-gr de către beneficiarii subsolului. Întocmirea balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile pe teritoriul republicii.                     

                                  Serviciul juridic

 

Specialist principal, serviciul juridic

Sarcinile de bază ale funcției:

- asigurarea juridică a activității Agenției;

- efectuarea expertizei juridice și coordonarea proiectelor, ordinelor, instrucțiunilor, hotărârilor și altor acte normative ale Agenției;

- reglementarea chestiunilor ce țin de competența Agenției.

                                                                                                                                       

Condiţiile pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

I. Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;

-          posedă limba de stat;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

II. Cerinţe specifice:

Studii:superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul geologie, mineritului, topografiei miniere, pentru funcția de specialist principal, Serviciul juridic studii juridice sau drept.

 

Experienţă profesională: vechimea în muncă în domeniul de specialitate:   specialist principal – 1 an, specialist superior – 6 luni de experiență în domeniu.

 

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

-          formularul de participare;

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

-          copia carnetului de muncă;

-          copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

-          declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul,  06 martie  2018   inclusiv pînă la 17-00.

 

 

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, telefon de contact: 022751845.

E-mail: resurse.umaneЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor - dna Larisa Bogaci,  Serviciul resurse umane, probleme speciale, cancelarie.

 

Conditiile de munca.

Regim de munca: 40 ore pe săptămâna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program si în zilele de repaus, după caz;

-         Program de munca: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masa 12.00-13.00;

-         Activitate preponderent de birou, deplasări în teren.

 

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova

       Acte normative în domeniul serviciului public

  1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public.
  2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
  3. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016privind declararea averii și a intereselor personale.

Acte normative în domeniul de specialitate

   1. Codul subsolului   nr.3-XVI  din  2 februarie 2009 

   2. Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.

    3. Hotărârea Guvernului nr. 646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.

    4. Hotărârea Guvernului nr.185 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și exploatări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat.         

    5. Hotărârea Guvernului nr.485 din 12 august 2009 cu privire la aprobarea   Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.

Serviciul de presă

Publicarea Cuprinsului proiectului de execuție, în...

publicarea-cuprinsului-proiectului-de-executie-in-baza-caruia-se-va-efectua-extragerea-rocilor-sedimentare-a-celor-neconsolidate-a-argilei-a-argilei-nisipoase-a-nisipului-argilos-pina-la-o-adincime-de-5-metri   În contextul executării prevederilor art. 28, alin. (4) din Codul subsolului nr. 3/2009 Agenţia pentru...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-27-05-2019 Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale care activează pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării...

Comunicat informativ cu privire la rezultatele...

comunicat-informativ-cu-privire-la-rezultatele-sedintei-comsiei-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-din-23-04-2019 La data de 23 aprilie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...