Funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Agenţiei

Agenţia are următoarele funcţii de bază:

a) realizarea politicii statului în domeniul cercetării geologice, folosirii raţionale şi protecţiei subsolului;
b) elaborarea propunerilor privind folosirea investiţiilor de stat şi altor investiţii pentru extinderea bazei de materie primă minerală şi asigurarea economiei naţionale cu informaţia geologică necesară;
c) organizarea şi controlul efectuării lucrărilor de cercetare geologică a subsolului;
d) exercitarea controlului de stat asupra folosirii raţionale şi protecţiei subsolului; 
e) supravegherea minieră de stat asupra respectării legislaţiei, normelor şi regulilor privind efectuarea lucrărilor legate de folosirea subsolului;
f) crearea şi ţinerea sistemului unic de evidenţă a folosirii subsolului;
g) efectuarea expertizei de stat a informaţiei geologice şi organizarea expertizei de stat a rezervelor de substanţe minerale utile;
h) ţinerea evidenţei balanţelor de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile, a Cadastrului de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile, a Cadastrului de stat al sectoarelor de subsol, în scopurile ce nu ţin de extragerea substanţelor minerale utile;
i) elaborarea de propuneri privind extinderea bazei de materie primă minerală a economiei naţionale;
j) elaborarea propunerilor privind perfecţionarea actelor normative în domeniul folosirii subsolului.

Agenţia are următoarele atribuţii:

a) elaborarea, în comun cu alte autorităţi administrative centrale de specialitate şi instituţii de stat interesate, a programelor de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală şi monitoringului stării subsolului, precum şi asigurarea realizării acestora;
b) efectuarea analizei sistematice a gradului de studiere geologică a teritoriului republicii şi a stării bazei de materie primă minerală;
c) exercitarea funcţiei de beneficiar al lucrărilor de explorări geologice, efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat, organizarea şi exercitarea controlului asupra efectuării lor;
d) înregistrarea de stat şi evidenţa lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, indiferent de subordonarea administrativă şi forma de proprietate a beneficiarilor;
e) expertizarea documentaţiei de proiect şi deviz privind cercetarea geologică a subsolului, expertiza şi primirea informaţiei geologice referitor la lucrările efectuate;
f) organizarea activităţii Fondului de stat de informaţii privind subsolul, supravegherea prezentării materialelor privind explorările geologice, asigurarea păstrării şi folosirii lor centralizate;
g) organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru obţinerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol, conform listei aprobate de organele ierarhic superioare;
h) atribuirea perimetrelor geologice pentru explorarea subsolului, precum şi anularea actelor acestora în cazul nerespectării prevederilor legale; 
i) atribuirea perimetrelor miniere pentru extragerea substanţelor minerale utile, construirea şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, precum şi anularea actelor perimetrelor miniere în cazul nerespectării prevederilor legale; 
j) ţinerea registrului perimetrelor geologice, miniere şi a cadastrului excavaţiilor miniere şi cavernelor subterane;
k) elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, de standarde, norme şi reguli privind cercetarea geologică, folosirea şi protecţia subsolului; elaborarea şi aprobarea, în limitele competenţei, a cerinţelor metodice privind cercetarea subsolului; 
l) coordonarea ridicării de construcţii pe suprafeţe cu zăcăminte de substanţe minerale utile explorate, precum şi coordonarea proiectării sondelor de exploatare şi a prizelor de captare a apelor subterane, documentaţiei tehnice elaborate şi a materialelor pentru obţinerea autorizaţiei pentru folosirea specială a apei;
m) elaborarea de propuneri pentru lista substanţelor minerale utile de importanţă naţională; 
n) exercitarea controlului asupra organizării şi executării de către beneficiarii subsolului a deservirii geologice şi topografice a lucrărilor miniere, a documentaţiei de proiect la locul desfăşurării lucrărilor miniere, a documentaţiei primare geologice şi de topografie minieră, în scopul evidenţei volumelor extrase şi pierderilor;
o) verificarea existenţei planurilor anuale de dezvoltare a lucrărilor miniere şi coordonarea normativelor de pierderi de substanţe minerale utile;
p) expertizarea documentaţiei tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea zăcămintelor de substanţe minerale utile, construirea întreprinderilor de prelucrare şi construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile;
q) ţinerea Sistemului informaţional automatizat „Registrul geologic de stat”;
r) pregătirea propunerilor privind limitarea, suspendarea ori încetarea folosirii subsolului în cazul nerespectării regulilor la folosirea acestuia;
s) sesizarea Camerei de Licenţiere, cu depunerea documentelor constatatoare pentru luarea măsurilor prevăzute de legislaţie, în cazul depistării de încălcări ale condiţiilor de licenţiere la folosirea subsolului, comise de beneficiarul sectorului de subsol titular de licenţă;
t) pregătirea documentelor necesare pentru tragerea la răspundere, în modul stabilit de lege, pentru încălcarea legislaţiei legate de folosirea subsolului;
u) asigurarea deservirii informaţionale a beneficiarilor în domeniul geologiei, eliberarea de încheieri privind zăcămintele de substanţe minerale utile pentru organizaţiile interesate, executarea altor comenzi şi servicii contra plată, conform tarifelor stabilite;
v)  ţinerea evidenţei contabile;
w) colaborarea internaţională, în limitele competenţei, în domeniul cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului.

 Agenţia dispune de următoarele drepturi:

a) de a solicita şi de a primi de la beneficiarii subsolului informaţia despre lucrările privind cercetarea geologică şi folosirea subsolului, precum şi informaţia privind respectarea condiţiilor de folosire a subsolului;
b) de a solicita şi de a primi de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organizaţii cu profil ştiinţific şi întreprinderi materiale, propuneri, informaţii statistice şi de altă natură privind problemele cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului, necesare pentru realizarea funcţiilor sale;
c) de a atrage pentru consultaţii, examinare şi soluţionare a problemelor în domeniul cercetării geologice, folosirii şi protecţiei subsolului savanţi, specialişti şi experţi, inclusiv din străinătate;
d) de a inspecta întreprinderile de exploatare minieră şi cele geologice pentru exercitarea funcţiei de control geologic de stat şi supraveghere minieră de stat;
e) de a presta servicii, contra plată, agenţilor economici şi persoanelor fizice, conform legislaţiei în vigoare;
f) de a gestiona mijloacele speciale, în modul stabilit;
g) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.