• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești

 

cuncurs sus

Zăcămîntul de apă minerală „Cahul”

 Cu privire la concesionarea zăcămîntului de apă minerală 

 

a) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova cu adresa juridică: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, MD-2005, anunţă intenţia de a concesiona zăcămîntul de apă minerală „Cahul”.

b) Denumirea concedentului – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

c) Descrierea obiectului concesiunii – Obiect al concesiunii îl constituie zăcămîntul de apă minerală naturală „Cahul”, cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de 945 m3/24 de ore, atribuite la categoriile B+C1 (procesul-verbal al Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile nr.7629 din 26 mai 1976). Concesiunea are drept scop menţinerea nivelului apei în Lacul Sărat prin atribuirea în folosinţă a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, urmare a implementării proiectului „Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” din or. Cahul”.

d) Durata concesiunii25 de ani din data semnării contractului de concesiune cu posibilitatea extinderii acestui termen (la solicitare), conform prevederilor legislaţiei referitor la exploatarea zăcămintelor de apă subterană şi în condiţiile stabilite în art. 14 alin. (1) din Legea nr. 534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni.

e) Procedurile de selectare a concesionarului – Concesionarul va fi selectat prin intermediul concursului public. Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă precum și procedura de desfăşurare a concursului este descrisă în documentaţia standard.

f) Modalitatea de obţinere a documentaţiei standard – Documentaţia standard poate fi obţinută la serviciul MADRM indicat mai jos contra unei plăţi nerambursabile de 3000 (trei mii) lei moldoveneşti. Plata se va efectua la următorul cont trezorerial:

Beneficiar:

MF TR Chișinău bugetul de stat

MADRM

Cod IBAN MD96TRPCAA518410A00630AA

c/f 1008601000570

banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

codul băncii TREZMD 2X

Documentația standard va fi eliberată de către angajații Serviciului protecția solului și subsolului, aparatul central al MADRM, tel. (+373 22) 20 45 08, bir. 620, în temeiul cererii depuse de către ofertant cu anexarea confirmării corespunzătoare de achitare a plăţii nerambursabile. La solicitare, documentele pot fi trimise și în versiune electronică. În caz de inconsecvenţă între copiile electronice şi cele imprimate ale documentelor, va prevala copia imprimată.

g) Taxa de participare la concurs în valoare de 200 lei moldovenești se achită de către ofertant pînă la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie. Taxa de participare la concurs se va transfera la contul trezorerial indicat în punctul f) al prezentului comunicat informativ.

h) Garanţia pentru ofertă – Oferta trebuie să fie însoţită de o garanție bancara emisă sau confirmată/acceptată de către o bancă din Republica Moldova în valoare de 350 000 (trei sute cincizeci de mii) lei moldoveneşti. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

i) Adresa şi termenul-limită de prezentare a ofertelor – Ofertele completate în corespundere cu documentația standard se primesc pînă la data de 08 februarie 2019, ora 17:00, la sediul MADRM, indicat la lit. a), în bir. 620. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sîmbăta, duminica. Documentele care sunt primite cu întîrziere vor fi respinse şi returnate nedeschise.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, se înmînează persoanei împuternicite din cadrul Serviciului protecția solului și subsolului a MADRM, în plic sigilat.

j) Ședința de deschidere a ofertelor – Deschiderea ofertelor în cadrul ședinței Comisiei va avea loc la data de 14 februarie 2019, ora 1400, în sediul MADRM, bir. 606.

Serviciul de presă

Terms of reference for local contractor to prepare the...

terms-of-reference-for-local-contractor-to-prepare-the-improvement-of-the-groundwater-monitoring-network-in-the-danube-prut-and-black-sea-river-basin-in-moldova Terms of Reference Local contractor to prepare the improvement of the groundwater monitoring network in the...

Ziua profesională Ziua Geologului, 2019

ziua-profesionala-ziua-geologului-2019   Stimaţi colegi şi lucrători din domeniul  Geologiei,  De Ziua profesională „Ziua...

Сomunicat informativ referitor la desfăşurarea...

omunicat-informativ-referitor-la-desfasurarea-concursului-pentru-dreptul-de-cercetare-a-sectorului-de-subsol-24-04-2019 În conformitate cu prevederile art. 20 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 şi pct. 4. al...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-11-04-2019 Ședința  Comisiei stabilită pentru  data de 11 aprilie2019 se transferă pentru data de 23 aprilie 2019...