• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești

images

 

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale

 

Direcţia geologică

Specialist superior
               Sarcinile de bază ale funcției
- participarea la implementarea actelor normative, instrucțiunilor în domeniul prospecțiunilor și explorărilor geologice;
-  întocmirea și eliberarea actelor de confirmare a perimetrelor geologice prin intermediul Sistemului Informațional Autorizat de gestionare și eliberarea a actelor permisive (ghișeul unic);
- calcularea normativelor și compensarea cheltuielilor pentru prospecțiuni și explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat;
- întocmirea răspunsurilor în termeni stabiliți la solicitările parvenite din partea autorităților publice centrale, locale, agenți economici.
 
Direcţia folosirea subsolului
Specialist principal
Sarcinile de bază ale funcţiei:
- participarea la elaborarea proiectelor de acte normative şi metodice privind folosirea şi protecţia subsolului;
- examinarea proiectelor perimetrelor miniere, întocmirea ordinelor de anulare a perimetrelor miniere, completarea registrului de evidență a perimetrelor miniere;
- examinarea și coordonarea normativelor de pierderi a substanței minerale utile completarea registrului de evidență a normativelor pierderilor de substanțe minerale utile;
- verificarea existenței planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere și completarea registrului planurilor de dezvoltare a lucrărilor miniere
- întocmirea rapoartelor şi informațiilor periodice privind supravegherea minieră.
 
Specialist superior (temporar vacantă) 
 
Sarcinile de bază ale funcţiei:
- examinarea materialelor cu conţinut geologic şi hidrogeologic pentru întocmirea răspunsurilor la solicitările parvenite din partea autorităţilor publice centrale, locale, agenţilor economici și întocmirea concluziilor geologice;
- pregătirea materialelor necesare pentru organizarea și desfășurarea  concursului.
- examinarea materialelor cu conţinut geologic şi hidrogeologic şi întocmirea concluziilor geologice, cu ţinerea evidenţei stricte a  documentaţiei;
- participarea la realizarea prevederilor actelor legislative și normative privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol.             
 
Secția Fondul de stat de informații privind subsolul
Specialist principal (temporar vacantă)
Sarcinile de bază ale funcţiei:
     - organizarea procesului de colectare, evidenţă, păstrare şi utilizare a informaţiei  geologice despre subsol în Fondul de stat de informaţii privind subsolul;
     - verificarea corespunderii întocmirii și prezentării formularului 7-gr și întocmirea balanței de stat a apelor subterane;
          - completarea hărţilor cercetării hidrogeologice şi geologice, a catalogului zăcămintelor sectoarelor de perspectivă şi a cartogramelor ridicărilor geologice a teritoriului Republicii;
- ținerea şi completarea cadastrului tuturor sondelor forare pentru apă, a izvoarelor pe teritoriul Republicii;
- participarea la întocmirea şi eliberarea avizelor cu privire la lipsa sau existenţa zăcămintelor de substanţe minerale utile agenţilor economici, persoanelor fizice;
- participarea la elaborarea propunerilor pentru proiectele actelor normative, instrucţiunilor, regulamentelor referitor la activitatea secţiei.
Specialist principal
 
Sarcinile de bază ale funcţiei:
-  participarea la crearea bazei de date geologo-ecologice a republicii, a reţelelor de colectare şi transmitere a informaţiei;
-  completarea permanentă a fondului materialelor geologice a secției Fondului de stat de informații privind subsolul;
-  verificarea corespunderii întocmirii și prezentării formularului 5-gr și 6-gr de către beneficiarii subsolului. Întocmirea balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile pe teritoriul republicii;
- efectuarea lucrărilor pentru perfectarea şi prezentarea pentru aprobare a concepţiei Sistemului Informaţional Autorizat „Registru geologic de Stat” (SIA).
                       
 Serviciul juridic
 Specialist principal, serviciul juridic
Sarcinile de bază ale funcției:
- asigurarea juridică a activității Agenției;
- efectuarea expertizei juridice și coordonarea proiectelor, ordinelor, instrucțiunilor, hotărârilor și altor acte normative ale Agenției;
- reglementarea chestiunilor ce țin de competența Agenției;
- efectuarea lucrărilor ce țin de perfecționarea actelor legislative, precum și a lucrărilor ce țin de procesul de elaborare, avizare și prezentare a proiectelor de acte normative;
- reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Agenției în instanțele judecătorești și în alte organe.
                                                                                                                                        
Condiţiile pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale
I. Condiţii de bază:
-          deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;
-          posedă limba de stat;
-          are capacitate deplină de exerciţiu;
-          nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
-           nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
II. Cerinţe specifice:
Studii:superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul geologie, mineritului, topografiei miniere, pentru funcția de specialist principal, Serviciul juridic studii juridice sau drept.
 
Experienţă profesională: vechimea în muncă în domeniul de specialitate:   specialist principal – 1 an, specialist superior – 6 luni de experiență în domeniu.
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
-          formularul de participare;
-          copia buletinului de identitate;
-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-          copia carnetului de muncă;
-          copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
-          declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul,  24 octombrie 2018   inclusiv până la 17-00.
 
Locul desfăşurării concursului.
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, telefon de contact: 022751845. E-mail: resurse.umaneAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor - dna Larisa Bogaci,  Serviciul resurse umane, probleme speciale, cancelarie.
 
Conditiile de munca.
Regim de munca: 40 ore pe săptămâna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program si în zilele de repaus, după caz;
-         Program de munca: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masa 12.00-13.00;
-         Activitate preponderent de birou, deplasări în teren.
 
Bibliografia
Constituţia Republicii Moldova
       Acte normative în domeniul serviciului public
  1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public.
  2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
  3. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016privind declararea averii și a intereselor personale.
Acte normative în domeniul de specialitate
   1. Codul subsolului   nr.3-XVI  din  2 februarie 2009 
   2. Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.
    3. Hotărârea Guvernului nr. 646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.
    4. Hotărârea Guvernului nr.185 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și exploatări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat.         
    5. Hotărârea Guvernului nr.485 din 12 august 2009 cu privire la aprobarea   Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.

Serviciul de presă

Comunicat informativ privind rezultatele sedintei CSR...

comunicat-informativ-privind-rezultatele-sedintei-csr-din-28-11-2019 La data de 28 noiembrie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-28-11-2019 Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță despre organizarea ședinței Comisiei de stat pentru rezervele de...

Comunicat informativ privind rezultatele sedintei CSR...

comunicat-informativ-privind-rezultatele-sedintei-csr-din-10-10-2019-10-10-2019 La data de 10 octombrie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s–a întrunit...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comunicat-informativ-cu-privire-sedinta-comisiei-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-10-10-2019  Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță despre organizarea ședinței Comisiei de stat pentru...