• foto Racovet DSC04341
  • fotoRacovetDSC04383
  • fotoRacovetDSCN8078
  • Fetești3
  • PEȘTERA "EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • PEȘTERA ”EMIL RACOVIȚĂ"
  • Fetești
images
 
A N U N Ț
Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor în cadrul  concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante 
din cadrul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale,
str. M.Dosoftei, 156 
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță concursul pentru următoarele funcții vacante: 
 
Direcţia geologică 
 
Specialist superior -2 unități
     Sarcinile de bază ale funcției
- participarea la implementarea actelor normative, instrucțiunilor în domeniul prospecțiunilor și explorărilor geologice;
-  întocmirea actelor de confirmare a perimetrelor geologice și ținerea registrului acestora;
- calcularea normativelor și compensarea cheltuielilor pentru prospecțiuni și explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat; 
- examinarea cererilor agenţilor economici privind explorarea zăcămintelor de substanţe minerale utile.
Direcţia folosirea subsolului
 
Specialist superior (temporar vacantă)  
 
Sarcinile de bază ale funcţiei:
- întocmirea materialelor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor publice pentru obținerea dreptului de folosire a sectoarelor de subsol;
- examinarea amplasamentului întreprinderilor miniere, întocmirea concluziilor geologice și condițiilor de folosire a sectoarelor de subsol;
- participarea la realizarea prevederilor actelor legislative și normative privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol fără desfășurarea concursului.
 
               Secția Fondul de stat de informații privind subsolul
 
Specialist principal (temporar vacantă)
Sarcinile de bază ale funcţiei:
- ținerea și întocmirea anuală a balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile;
- organizarea procesului de colectare, evidenţă, păstrare şi utilizare a informaţiei  geologice privind subsolul în  Fondul de stat de informaţii privind subsolul;
- întocmirea şi completarea tabelului rezervelor de exploatare a apelor subterane potabile pe teritoriul republicii;
- participarea la întocmirea și eliberarea avizelor cu privire la lipsa sau existența zăcămintelor de substanțe minerale utile agenților economici, persoanelor fizice;
- participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, instrucțiuni, regulamente privind folosirea și protecția subsolului.
 
Specialist principal 
Sarcinile de bază ale funcţiei:
-  participarea la crearea bazei de date geologo-ecologice a republicii, a reţelelor de colectare şi transmitere a informaţiei;
-  completarea permanentă a fondului materialelor geologice a secției Fondului de stat de informații privind subsolul;
-  verificarea corespunderii întocmirii și prezentării formularului 5-gr și 6-gr de către beneficiarii subsolului. Întocmirea balanței de stat a rezervelor de substanțe minerale utile pe teritoriul republicii.                      
                                 
Serviciul juridic
 
Specialist principal, serviciul juridic
Sarcinile de bază ale funcției:
- asigurarea juridică a activității Agenției;
- efectuarea expertizei juridice și coordonarea proiectelor, ordinelor, instrucțiunilor, hotărârilor și altor acte normative ale Agenției;
- reglementarea chestiunilor ce țin de competența Agenției.
 
                                                                                                                                        
Condiţiile pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale
I. Condiţii de bază: 
-deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;
-posedă limba de stat;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
-are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
-nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 
II. Cerinţe specifice:
 Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul geologie, mineritului, topografiei miniere, pentru funcția de specialist principal, Serviciul juridic studii juridice sau drept. 
 
Experienţă profesională: vechimea în muncă în domeniul de specialitate:   specialist principal – 1 an, specialist superior – 6 luni de experiență în domeniu.
 
 
Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
-formularul de participare;
-copia buletinului de identitate;
-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
-copia carnetului de muncă;
-copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
-declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.
 
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul,   17 ianuarie  2018   inclusiv pînă la 17-00.
 
 
Locul desfăşurării concursului.
 
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, telefon de contact: 022751845.
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. 
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor - dna Larisa Bogaci,  Serviciul resurse umane, probleme speciale, cancelarie.
 
Conditiile de munca.
Regim de munca: 40 ore pe săptămâna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program si în zilele de repaus, după caz;
-Program de munca: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masa 12.00-13.00;
-Activitate preponderent de birou, deplasări în teren.
 
Bibliografia 
 
Constituţia Republicii Moldova
       Acte normative în domeniul serviciului public
1.Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.
2.Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public. 
3.Legea nr. 133 din 17 iunie 2016  privind declararea averii și a intereselor personale.
Acte normative în domeniul de specialitate
   1. Codul subsolului   nr.3-XVI  din  2 februarie 2009  
   2. Hotărârea Guvernului nr.570 din 11.09.2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.
    3. Hotărârea Guvernului nr. 646 din 20.07.2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.
    4. Hotărârea Guvernului nr.185 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și exploatări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat.
    5. Hotărârea Guvernului nr.485 din 12 august 2009 cu privire la aprobarea   Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.
 

Serviciul de presă

Anunț privind organizarea concursului public de...

anunt-privind-organizarea-concursului-public-pentru-efectuarea-expertizei-de-stat   Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale lansează concursul public de selectare a experților geologi...

Anunţ privind iniţierea consultărilor publice 27...

anunt-privind-initierea-consultarilor-publice-20-01-27    ANUNŢ privind iniţierea consultărilor publice asupra proiectului Îndrumării metodice privind...

Comunicat informativ privind rezultatele sedintei CSR...

comunicat-informativ-privind-rezultatele-sedintei-csr-din-28-11-2019 La data de 28 noiembrie 2019 Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile s –a întrunit...

Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale...

comisia-de-stat-pentru-rezervele-de-substante-minerale-utile-28-11-2019 Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale anunță despre organizarea ședinței Comisiei de stat pentru rezervele de...