images

 

COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ 

18 decembrie 2020

Se prelungește termenul limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs la funcția de specialist principal, Direcția Folosirea Subsolului, care va include proba scrisă și interviul până la 15 ianuarie 2021.

 

COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ 

19 noiembrie 2020

Se prelungește termenul limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs la funcția de specialist principal, Direcția Folosirea Subsolului, care va include proba scrisă și interviul până la 7 decembrie 2020.


 

COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ 

02 noiembrie 2020

Se prelungește termenul limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs la funcția de specialist principal, Direcția Folosirea Subsolului, care va include proba scrisă și interviul până la 18 noiembrie 2020.


COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ 

21 octombrie 2020

Învingătoarea  concursului pentru ocuparea funcției publice de specialist superior, Direcția Geologică – dra Guzun Feodosia


 

COMISIA DE CONCURS

 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Direcția Geologică

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului la concurs
1.  Guzun Feodosia
2.  Bordea Serghei

Proba scrisă se va desfășura pe data de 21 octombrie 2020, ora 1000, pe adresa str. Mitropolit Dosoftei, 156, biroul 101. Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

COMISIA DE CONCURS

 ANUNȚ 

Se prelungește termenul limită de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs la funcția de specialist principal, Direcția Folosirea Subsolului, care va include proba scrisă și interviulpână la 30 octombrie 2020.


 

A N U N Ţ

cu privire la  desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Agenției pentru Geologie şi Resurse Minerale

 

Direcţia geologică

Specialist superior

Sarcinile de bază ale funcției:

 • participarea la implementarea actelor normative, instrucțiunilor în domeniul prospecțiunilor și explorărilor geologice;
 • întocmirea și eliberarea actelor de confirmare a perimetrelor geologice prin intermediul Sistemului Informațional Autorizat de gestionare și eliberarea a actelor permisive (ghișeul unic);
 • calcularea normativelor și compensarea cheltuielilor pentru prospecțiuni și explorări geologice realizate din contul mijloacelor bugetului de stat;
 • întocmirea răspunsurilor în termeni stabiliți la solicitările parvenite din partea autorităților publice centrale, locale, agenți economici.

Direcția Folosirea Subsolului

Specialist principal 

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • elaborarea propunerilor referitoare la perfectarea, modificarea legislaţiei în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului;
 • întocmirea listei sectoarelor de subsol şi elaborarea pachetului documentaţiei geologice pentru organizarea şi desfăşurarea concursului;
 • examinarea materialelor cu conţinut geologic şi hidrogeologic și întocmirea concluziilor geologice;
 • examinarea materialelor cu conţinut hidrogeologic şi întocmirea coordonărilor pentru proiectarea sondelor arteziene, coordonarea documentației tehnice de proiect privind forarea și lichidarea sondelor arteziene;
 • coordonarea condițiilor  de folosire specială a apei și asigurarea înregistrării și evidenței coordonărilor eliberate.

                                                                                                                                        

Condiţiile pentru candidaţii la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenţiei

I. Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei  Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică;
 • are studii superioare necesare pentru funcţia publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

II. Cerinţe specifice:

Studiisuperioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul geologie, mineritului, topografiei miniere.

Experienţă profesională: vechimea în muncă în domeniul de specialitate:   specialist principal – 1 an, specialist superior – 6 luni de experiență în domeniu.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul,  15 octombrie 2020   inclusiv până la 17-00.

Locul desfăşurării concursului.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, telefon de contact: 022751845. E-mail: resurse.umaneThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor - dna Larisa Bogaci,  Serviciul resurse umane, probleme speciale, cancelarie.

Condițiile de muncă.

Regim de munca: 40 ore pe săptămâna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program si în zilele de repaus, după caz;

 • Program de munca: luni-vineri, orele 8.00-16.30, pauza de masa 12.30-13.00;
 • Activitate preponderent de birou, deplasări în teren.

 

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public.
 2. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate

 1. Codul subsolului   nr.3/ 2009 
 2. Hotărârea Guvernului nr.570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.
 3. Hotărârea Guvernului nr. 646/2010 cu privire la aprobarea listei substanțelor minerale utile de importanță națională.
 4. Hotărârea Guvernului nr.185/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a normativelor și de compensare a cheltuielilor pentru lucrările de prospecțiuni și exploatări geologice, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat.      
 5. Hotărârea Guvernului nr.485/2009 cu privire la aprobarea   Regulamentului Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.